ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΘΗΒΑΣ

                     Photography & Artistic Expression Club  in Thebes – Greece

Έτος ίδρυσης/Creation Year: 2009

Έδρα/Home: ΘHBA/Thebes – Νομός Βοιωτίας/Boeotia – Ελλάδα/ Greece

 

Καταστατικό/Rules

Αρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  ΘΗΒΑΣ «ΕΛΕΙΤΡΟΧΟΣ», με έδρα τη Θήβα, Ν. Βοιωτίας.

Αρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Α. Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την πολιτιστική και μορφωτική προαγωγή των μελών του και των κατοίκων της πόλης της Θήβας.

Β. Η διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισμού, μέσα από την ελεύθερη ερασιτεχνική δημιουργία, όπως αυτή εκφράζεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, τόσο στην έδρα μας όσο και εις το εξωτερικό.

Γ. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του Συλλόγου, όσο και με άλλους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες.

Δ. Η υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων που αφορούν :

  • Την ελεύθερη συλλογική και ατομική πολιτιστική έκφραση των νέων, όσων πολιτών το επιθυμούν και των μελών του Συλλόγου.
  • Την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, όσων πολιτών το επιθυμούν και των μελών του Συλλόγου, σε σχέση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
  • Την υλοποίηση πολιτιστικών – εικαστικών εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Την προώθηση της εθελοντικής ερασιτεχνικής δημιουργίας πολιτιστικού – εικαστικού χαρακτήρα.
  • Τη διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων (φωτογραφικών εκθέσεων, εικαστικών εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών κ.λπ), όπως και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων πάνω σε θέματα Εικαστικών Τεχνών (φωτογραφία, ζωγραφική, κινηματογράφος κ.ά).
  • Την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, λευκωμάτων, φιλμ, βίντεο και λοιπών πολυμέσων (CD, DVD), με αντίστοιχο φωτογραφικό, εικαστικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.
  • Τη δημιουργία (αν καταστεί δυνατό) ενός πολυχώρου με δυνατότητες:

α) συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων των δημιουργών

β) εκθεσιακού χώρου και εκδηλώσεων.

Αρθρο 3ο

Επιτευξη των σκοπων του Συλλογου

Οι σκοποί του Συλλόγου υλοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ειδικότερα:

α. Με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και δημόσιες συζητήσεις.

β. Με την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και γενικότερα επιμορφωτικού περιεχομένου.

γ. Με την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

δ. Με τη συγκρότηση φωτογραφικού, εικαστικού, κινηματογραφικού και άλλων τμημάτων.

ε. Με τη συνεργασία με όλες τις αρχές (διοικητικές, εκκλησιαστικές και λοιπές), με άλλους συλλόγους καθώς και με καθένα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχή εκπλήρωσή τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τού νόμου και μακριά από κάθε ανάμιξη στην πολιτική: Ο Σύλλογος δεν αναμιγνύεται σε κομματικές ή πολιτικές υποθέσεις και αποκλείει εξ αρχής από το Σύλλογο άτομα που θα εκμεταλλεύονταν το Σύλλογο για τις πολιτικές τους επιδιώξεις γενικά. Απαγορεύεται δε οποιαδήποτε κομματική συζήτηση και τοποθέτηση του Συλλόγου, των μελών του και ιδιαίτερα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

1st Rule: ESTABLISHMENT – NAME – HOME
An association with the name Photography & Artistic Expression Club «ELEITROXOS», based in Thebes, Viotia.

2nd Rule: AIMS
A. solidarity, cooperation and collective action for the cultural and educational promotion of its members and residents of the city of Thebes.
B. The preservation, development and dissemination of culture through the creation of free amateur, as expressed in individual or team level, both at home and at abroad.
C. The development and cultivation of relations and cooperation among members of the club and other local cultural associations and cooperation with scientific and cultural organizations, associations, with other clubs, associations or federations or confederations.
D. The actions and events related to:
• The individual and collective freedom of cultural expression of young people, what people want and the members of the club.
• The creative use of leisure time of young people, what people want and the members of the club in relation to natural and cultural environment.
• The implementation of cultural – art events in Europe.
• The promotion of voluntary recreational cultural creation – visual character.
• The organization of any kind of cultural events (exhibitions of photography, visual arts exhibitions, film screenings, etc.) and recreational activities.
• The organization of conferences, workshops, conferences, seminars on issues of Visual Arts (photography, painting, film etc).
• The magazine, books, albums, film, video and other multimedia (CD, DVD), with corresponding pictures, art and cultural content.
• Setting up (if possible) a multi-potential place, in order to: a) meet and exchange views of authors, b) as exhibition space and events.
3rd Article
Achievement of the objectives of the club
The aims of the club would be carried out by any appropriate means and within the Statute and the decisions of the General Assembly and the Board of Directors (BoD) and in particular:
a. lectures, workshops, conferences, seminars and public discussions.
b. In the printed edition and circulation, cultural, recreational and educational content in general.
c. organizing cultural events and entertainment.
d. With the formation of photographic, art, film and other parts.
e. In cooperation with all authorities (administrative, ecclesiastical and other), with other clubs and everyone who could contribute to their successful completion, always within the law and away from any involvement in politics: The club will not be involved in party affairs and policies and it would exclude anyone who will exploit the club for their political aspirations in general. Any partisan debate and placement of the club, its members and particularly the Board is prohibited, in the exercise of collective rights and obligations.

Advertisements